Członkowie

Członkami Spółdzielni mogą być konsumenci – osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, które wyrażą gotowość korzystania z usług Spółdzielni i przestrzegania postanowień jej statutu, w tym także pracownicy Spółdzielni oraz spółdzielnie uczniowskie. Członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie złożonej na piśmie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Przystępując do Spółdzielni członek obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowania co najmniej jednego udziału.
 

Aktualny stan członków spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. wynosi 115 osób.


CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

1. Grzegorz Oracz - Przewodniczący
2.
Jerzy Leszek Miecznikowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Halina Gąska -
Członek Rady Nadzorczej
4. Melania Głażewska - Członek Rady Nadzorczej
5. Krystyna Pęcicka - Członek Rady Nadzorczej
6. Janusz  Głażewski  - Członek Rady Nadzorczej
7. Danuta Zasitko - Sekretarz


Przewodniczący Rady Nadzorczej - Grzegorz Oracz